You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO,  informujemy, że

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacja dla Przyszłości, ul. Jana Gorczyczewskiego 2/8, 60-554 Poznań,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295261, NIP 7781451326.   
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@fundacjaedukacja.pl 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (m.in. zakres ten dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wynika z przepisów prawa pracy– art. 22(1) Kodeksu pracy), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, będę przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej)  konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe. 
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. 
 8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.  
 9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.  
 10. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania powyższych danych uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonej rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 
 13. Wyrażenie zgody na prowadzenie przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na rekrutację prowadzoną obecnie przez Administratora. 
 14. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.